Bitininkystės ūkio registracija

Viskas apie istatymus, kompensacijas ir paramą, susijusią su bitininkyste.
Vartotojo avataras
Admin
Administracija
Aviliai: Daugiaaukščiai 10 rėmų
Bitininkavimo stažas: 12
Pranešimai: 652
Užsiregistravo: 2008 Bal 28 , 11:30

Bitininkystės ūkio registracija

2008 Geg 14 , 13:29

Kaimyna$
Ar esate uzsiregistrave kas bitininkystes uki.Noreciau suzinoti jusu nuomone apie registracijos nauda,kastus ir pan.O gal visai nebutina registruotis,gal is to jokios naudos (iskyrus galimybe relizuoti produkcija). Ko reiktu norint uzsiregistruot kaip ukininkui? Question

Vaidas
IETUVOS RESPUBLIKOS ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMAS

1999 m. gegužės 4 d. Nr. VIII-1159
Vilnius

(Lietuvos Respublikos 2002 m. gruodžio 10 d. įstatymo Nr. IX-1250
(nuo 2003 m. balandžio 1 d.) (Žin., 2002, Nr. 123-5537) redakcija)


PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato ūkininko teisinį statusą, ūkininko ir jo partnerių veiklos pagrindus, ūkininko ūkio įregistravimo bei išregistravimo sąlygas ir tvarką, ūkininkui teikiamą paramą.2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

1. Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre.

2. Ūkininko partneriai - fiziniai asmenys ( ūkininko sutuoktinis, pilnamečiai šeimos nariai ar kiti fiziniai asmenys), kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

3. Ūkininko ūkis (toliau - ūkis) - ūkininko turtinių ir asmeninių neturtinių teisių bei prievolių visuma.

4. Talkininkas - fizinis asmuo, tarpusavio susitarimu ūkyje atliekantis neapmokamą darbą.

5. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose įstatymuose.3 straipsnis. Įstatymo subjektas ir jo teisinis statusas

1. Įstatymo subjektas yra ūkininkas.

2. Ūkininko statusą fizinis asmuo įgyja nuo ūkio įregistravimo Ūkininkų ūkių registre. Ūkininkas šio statuso netenka nuo ūkio išregistravimo iš Ūkininkų ūkių registro.

3. Ūkininkas privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ar kitoje kredito įstaigoje.

ANTRASIS SKIRSNIS
ŪKININKO VEIKLOS PAGRINDAI

4 straipsnis. Veiklos sritys ir sąlygos

1. Ūkininkas ir jo partneriai nesteigdami įmonės verčiasi žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės.

2. Ūkininkas žemės ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius. Jei ūkininko pajamos per metus neviršija 12 minimaliųjų gyvenimo lygių dydžio, jis Vyriausybės nustatyta tvarka turi teisę gauti papildomas socialines išmokas.

3. Ūkininkas arba jo partneris (partneriai) turi turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą profesinį pasirengimą ūkininkauti.

4. Žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės, ūkininkas gali verstis vienas arba kartu su fiziniais asmenimis (partneriais), sudaręs jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Ūkininkas ir jo sutuoktinis jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį sudaro tuo atveju, kai yra sudaryta vedybų sutartis.

5. Ūkininko partneriai turi būti nurodyti Ūkininkų ūkių registre. Ūkininko sutuoktinis, jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, jo paties pageidavimu gali būti nurodytas Ūkininkų ūkių registre kaip partneris.5 straipsnis. Darbo ir turtiniai santykiai

1. Ūkininkas su samdomais fiziniais asmenimis sudaro darbo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka. Šių sutarčių ypatumus nustato Vyriausybė.

2. Ūkininkas su partneriais, nurodytais Ūkininkų ūkių registre, ir talkininkais darbo sutarčių nesudaro.

3. Ūkininko ir jo partnerių turto valdymą ir naudojimą nustato Civilinis kodeksas.

TREČIASIS SKIRSNIS
ŪKININKO ŪKIO REGISTRAVIMAS

6 straipsnis. Ūkininkų ūkių registras ir registravimo duomenys

1. Ūkis turi būti įregistruotas Ūkininkų ūkių registre ūkininko vardu.

2. Ūkius Ūkininkų ūkių registre registruoja savivaldybės administracija Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

3. Ūkininkų ūkių registre turi būti nurodyti šie ūkio duomenys: 1) ūkininko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

2) ūkininko žemės naudojimo teisinis pagrindas;

3) ūkininko nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės kadastriniai duomenys;

4) žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė ir papildoma veikla);

5) ūkio įregistravimo data ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris.

4. Jeigu yra registruojamas ūkis, kurio ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai nurodyta:

1) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties sudarymo data;

2) partnerių vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamoji vieta;

3) partnerių bendrai veiklai skirtos žemės naudojimo teisinis pagrindas ir žemės kadastriniai duomenys, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

4) asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu.7 straipsnis. Ūkio įregistravimo dokumentai

1. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:

1) asmens prašymą įregistruoti ūkį;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) ūkininku registruojamo asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų kopijas;

4) registruojamo asmens nuosavybės teise turimo ar kitais pagrindais naudojamo žemės sklypo plano arba schemos kopiją;

5) dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.

2. Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama:

1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;

3) partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų bei žemės sklypo plano arba schemos kopijos, jei partneriai bendrai veiklai skiria žemę;

4) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu šio Įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju.

3. Su šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.8 straipsnis. Ūkio įregistravimas

1. Ūkis įregistruojamas, jei pageidaujančio įregistruoti ūkį asmens pateikti dokumentai atitinka šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodytas sąlygas.

2. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų 7 straipsnyje, pateikimo. Jeigu ūkį įregistruoti atsisakoma, priežastys nurodomos raštu. Atsisakymas įregistruoti gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

3. Ūkis neįregistruojamas, jeigu:

1) ūkininko veiklos pagrindai neatitinka šio Įstatymo 4 straipsnyje nurodytų sąlygų;

2) pateikti ne visi ūkininko ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;

3) pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

4. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia, ūkininkas per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai prašymą, kad šiuos pakitimus įregistruotų, ir dokumentus, patvirtinančius, kad duomenys pasikeitė.9 straipsnis. Ūkio išregistravimas

1. Ūkis iš Ūkininkų ūkių registro išregistruojamas:

1) ūkininko prašymu;

2) ūkininkui mirus;

3) teismo sprendimu.

2. Ūkį iš Ūkininkų ūkių registro išregistruoja savivaldybės administracija. Priimtas sprendimas dėl išregistravimo gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
PARAMA ŪKININKUI

10 straipsnis. Parama ūkininkui

1. Ūkininkui ir jo partneriams, kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per kalendorinius metus yra ne mažesnės kaip 50 procentų visų gautų pajamų, taikomi įstatymų nustatyti lengvatiniai apmokestinimo tarifai.

2. Vyriausybė, teikdama prioritetą jauniesiems (iki 40 metų) ūkininkams, nustato jų įsikūrimo ir kvalifikacijos kėlimo paramos formą ir dydį.

3. Ūkininkams teikiamą kitą paramą nustato Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymas bei kiti teisės aktai.

4. Ūkininkas ir jo partneriai, nurodyti Ūkininkų ūkių registre, valstybiniu socialiniu draudimu draudžiami laisvai, o sveikatos draudimu - privalomai.

5. Vienintelis darbingas ūkininko partneris karinės prievolės atlikti nešaukiamas.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Kaimyna$
Na gerai, pameginsiu kitaip... Sakykim uzregistruoju as savo bityna ir kolios apciuopiamos naudos gaunu?..iskyrus, kad turiu moketi kazkokius mokescius(o gal nereikia),ir dar vet.tarnyba gali tikrinti.O gal neiregistraves galiu kokiu kitu bedu sulaukt? Tai va toks klausymukas pasikele :face:

Vaidas
kiek seimeliu turi?

Kaimyna$
Kolkas nedaug tik 7, bet siemet ruosiuosi apgyvendinti 16-os seimu veziojama bitide,ir dar aviliai liks.Veliau jei su bitide bus viskas gerai planuoju pasidaryt dar kokia (ar isigyt). Taigi kolkas tik zvalgausi ir kaupiu informacija. :cyclops:

aukstaityja
labutis,na manau kad tu gal nieko negirdėjei apie paramą bitininkams isigyti platfomoms bitėms vežioti į kitas vietas.Taip pat ten siūloma yra bičių šeimų veisimas (čia kalbama apie grynaveisles )žodžiu pasidomėk paramomis-o tada nuspręsi.Sekmės

II. BITININKYSTĖS PROGRAMOS TIKSLAI, ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IR
UŽDAVINIAI
3. Bitininkystės programos tikslas – nustatyti bitininkystės produktų bendrųjų gamybos
ir prekybos sąlygų gerinimo priemones ir jųįgyvendinimą. Taip pat pagerinti bitininkystės
produktų gamybos ir pardavimo sąlygas Lietuvoje bei padidinti entomofilinių augalų
derlingumą ir produkcijos kokybę.
4. Bitininkystės programai įgyvendinti numatytos šios priemonės:
4.1. techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms,
4.2. varozės kontrolė,
4.3. avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas,
4.4. medaus fizinių ir cheminių savybių analizė,
4.5. bičių šeimų atnaujinimas,
4.6. bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų tyrimų programos.
--
Linkiu, kad Jums išsipildytų viskas, ko linkite kitiems...
Vartotojo avataras
darius
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiais
Bičių šeimų skaičius: 80
Bitininkavimo stažas: 7
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 2008 Geg 18 , 22:29

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lie 18 , 21:44

o yra nustatyta kiek turi but aviliu kad uzregistruot bitina ir ar reikia tureti zemes kad taip padaryt. iswis nuo ko reik pradiet?:) gal kas zino?
Audrunas
BIČIULIS
BIČIULIS
Pranešimai: 922
Užsiregistravo: 2008 Bir 15 , 09:26

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lie 20 , 13:59

Ukininko ukio registracijai butina tureti zemes ukio issilavinima arba isklausyti 2 savaiciu kursus,tureti nuosavos ar nuomojamos zemes,buvo 1 ha dabar gal maziau.Visa ukininku veikla yra reglamentuota tam tikrais kodais,veiklu rusiu daugybe,tarp ju ir bitininkyste.
Vartotojo avataras
darius
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiais
Bičių šeimų skaičius: 80
Bitininkavimo stažas: 7
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 2008 Geg 18 , 22:29

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lie 20 , 14:13

aciu o gal dar kas zino ar miskas tinka. ? nes turiu misko o zemies nedaug :(
Vartotojo avataras
kice
Patyręs narys
Aviliai: dadanai, daugiaukščiai 10-rėmiai
Bičių šeimų skaičius: 30
Bitininkavimo stažas: 15
Bičių rasė: Carnica, buckfast
Pranešimai: 3593
Užsiregistravo: 2008 Geg 05 , 12:15

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lie 30 , 23:10

Man atrodo, niekas nepastebejo, kad yra du skirtingi dalykai - bityno registravimas ir bitininkystes ukio registravimas..
Bityna uzregistruoti paprasta - pas mus apie 30 Lt, patikrina, reikia sunumeruoti avilius, atlikineti biciu tyrimus, kas metai deklaruoti seimu skaiciu. Zemes nebutina tureti. To uztenka norint gauti ismokas uz cukru pvz , arba norint pardavineti medu.
Bitininkystes ukis - jau kitas dalykas, cia prisideda viskas, ko reikia norint tapti ukininku..
Man atrodo europos sajjungos fondai skirdami parama nereikalauja buti ukininku? Ar as klystu?
Katėms žiurkių nuomonė nerūpi..
Vartotojo avataras
darius
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiais
Bičių šeimų skaičius: 80
Bitininkavimo stažas: 7
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 2008 Geg 18 , 22:29

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lie 31 , 20:26

turbut kad tu teisi bet kas zino ko reikia kad uzregistruoti bitininkystes uki ir ar tai verta ji registruoti ?
Vartotojo avataras
kice
Patyręs narys
Aviliai: dadanai, daugiaukščiai 10-rėmiai
Bičių šeimų skaičius: 30
Bitininkavimo stažas: 15
Bičių rasė: Carnica, buckfast
Pranešimai: 3593
Užsiregistravo: 2008 Geg 05 , 12:15

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Rgp 06 , 15:40

kad uzregistruoti uki - reikia visko, ko reikia ukininkui+reikalavimai bitynui, ir gal dar kam nors.. Bityna uzregistruoti - labai paprasta, aisku biciu irgi reikia, reikalavimai tam tikri turi buti ivykdyti..
http://www.google.lt/search?hl=lt&sa=X& ... ai&spell=1
paziurinek nuorodas, tikrai rasi..
Katėms žiurkių nuomonė nerūpi..
Vartotojo avataras
grikis
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai-bedugniai, dadano pusrėm.
Bičių šeimų skaičius: 270
Bitininkavimo stažas: 22
Pranešimai: 371
Užsiregistravo: 2008 Spa 24 , 16:39

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lap 21 , 10:07

man rodos nera tokio oficialaus pavadinimo kaip bitininkystes ukis. yra ukininko ukis, o jau ten krypti, kuo versies pats pasirenki, bet vistiek vadinasi ukininko ukis, cia tik pats gali pavadinti - bitininkystes ukis. ir registruoji ukininko uki :)
reikia nueiti i savivaldybe, zemes ukio skyriu, parasai prasyma ir registruoji ukininko uki (cia vadinasi ukininko ukio registras), toliau turi nekilnojamo turto registre registruoti turima ar nuomota zeme, po to eini i seniunija ir registruojiesi zemes ukio ir kaimo verslo registre (svarbu, nes negausi paramos) :) ir tampi ukininku :) tapes ukiniku gali pretenduoti i iv paramas, perduoti medu oficialiai firmoms kurios ji supirkineja, aisku kaina zema :)
is patirties rasau, jau bet kur nueje klauskit, nebijokit, nes niekas valstybinese istaigose neaiskina savo noru, turi viska pats issiaiskinti, issiklausineti... :'(
ir dar miestieciams, kurie neturi jokios zemes, bet noretu tureti ukininko statusa ir gauti paramas. susirandi pazystama, giminaiti kuris turi zemes ukio paskirties zeme, dirbama ar nedirbama, pasirasot paprasta panaudos sutarti bent keliems arams ir keliems metams, nes istatymuose nenurodyta kiek turi buti zemes steigiant uki (mano ukis yra ant keturiu aru :) ) ir to pilnai uztenka tapti ukininku. tas isnuomotojas, tikras zemes savininkas nieko faktiskai nepraranda, gali dirbti ta zeme (oficialiai jau esama tavo issinuomota) kaip dirbes, tik jei pats yra ukininkas, ir gauna paramas ES, ju negaus tiems kelies arams, skatikai, galit jam tuos keliolika litu ir padengt :)
Vartotojo avataras
darius
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiais
Bičių šeimų skaičius: 80
Bitininkavimo stažas: 7
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 2008 Geg 18 , 22:29

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lap 21 , 18:25

o gal zinai ar miskas tinka vietuoi zemes ?:) nes kaskur girdejau kad gali but ir miskas bet gal kas zino tiksliau :)
Vartotojo avataras
grikis
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai-bedugniai, dadano pusrėm.
Bičių šeimų skaičius: 270
Bitininkavimo stažas: 22
Pranešimai: 371
Užsiregistravo: 2008 Spa 24 , 16:39

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lap 27 , 22:23

bijau tau del misko pameluot :) tiesiog paskambik ar nueik i savo miesto, rajono savivaldybe, zemes ukio skyriu ir ten susizinosi, o telefono nr gali atrasti ir internete... :)
Vartotojo avataras
darius
Patyręs narys
Aviliai: daugiaaukščiais
Bičių šeimų skaičius: 80
Bitininkavimo stažas: 7
Pranešimai: 45
Užsiregistravo: 2008 Geg 18 , 22:29

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lap 30 , 15:16

o reikia turet ukininko pazymejima, ar galima apsieit be jo? =)
Vartotojo avataras
grikis
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai-bedugniai, dadano pusrėm.
Bičių šeimų skaičius: 270
Bitininkavimo stažas: 22
Pranešimai: 371
Užsiregistravo: 2008 Spa 24 , 16:39

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lap 30 , 17:59

na jeigu nori gauti ES paramas, tai tikrai tau jo reikes. varozei gydyti vaistu gali gauti per bitininku draugijas, bet kokia priekaba, ar aviliu bitynui atnaujinti, arba pagal de minimi programa gauti kompensacija cukrui - tau tikrai reikes ukininko pazymejimo :)
Vartotojo avataras
adin
Patyręs narys
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: 2008 Lap 11 , 20:35

Re: Bitininkystes ukio registracija

2008 Lap 30 , 21:22

ES paramai gauti reikia ūkininko pažymėjimo, reikia vesti ir ūkio buhalterinę apskaitą (knygą pildyti).
Vartotojo avataras
Med
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: Dugiaauksciai
Bičių šeimų skaičius: 250
Bitininkavimo stažas: 20
Pranešimai: 1456
Užsiregistravo: 2009 Sau 17 , 19:26

Re: Bitininkystės ūkio registracija

2009 Sau 29 , 18:53

Siandien ukio registruot neverta. Dauguma zmoniu ukius dabar isregistruoja, nes nuo supaprastintos ukio buhalterines apskaitos pereita prie normalios.Nezinau ar del keliu litu verta mint istaigu slenkscius, gaist laika ir gadint nervus.O be to ir moket buhalteriui uz pagalba. Labai gerai vienas biciulis pasake -"biski ilgiau nei paprastai pasuki medsuki ir turi ta parama".
Nesigundykit lengvai pasiekiamais pinigais.Nieks veltui ju neduoda. Ne veltui stambus ukininkai susigunde tokiais pinigais dabar neisbrenda is skolu.Lazda turi du galus.
Vartotojo avataras
Dalius
Patyręs narys
Aviliai: Dadano ir daugiaaukščiai, bitidė
Bitininkavimo stažas: 27
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2008 Spa 05 , 18:06

Re: Bitininkystės ūkio registracija

2009 Vas 02 , 01:14

Ūkio buhalterija nesudėtinga, nereikia buhalterio, nebent jei bitininkas labai nejaunas ar nuo mokslų labai nutolęs būtų. Yra privalumų, galima medų pardavinėt laisvai ar turguje, ar iš namų, ar išvežiojant, niekas neprisikabins, stažas eina, sveikatos draudimą turi (tiesa, ne visai dykai ,jei kitur nedirbi). Jei dirbi kitur bent puse etato, ar invalidumą gauni, tai mokesčių nemoki daugiau, negu, kad be ūkio mokėtum, bent jau taip buvo prieš pusmetį. O ES paramą gauti paprastai užtenka turėt registruotą žemės ūkio valdą, kuriai įregistruoti užtenka turėt žemės ir visai nereikia būti ūkininku.
Vartotojo avataras
Dalius
Patyręs narys
Aviliai: Dadano ir daugiaaukščiai, bitidė
Bitininkavimo stažas: 27
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2008 Spa 05 , 18:06

Re: Bitininkystės ūkio registracija

2009 Vas 04 , 16:08

Pasikeitimai, kurie galioja šiai dienai nuo 2009.01.01 ūkininkams ir žemės ūkio veikla besiverčiantiems asmenims (gali būt koreguojama)
(Tai neliečia bitininkų mėgėjų, kurie neturi įregistruotos valdos)

Mokesčiai priklauso nuo įregistruotos valdos ekonominio dydžio (EDV), kurį tiksliai galima sužinoti pas seniūnijos vyresnįjį specialistą, o maždaug skaičiuojama taip:
Bičių šeima duoda 90 Lt standartinio gamybinio pelno (SGP), kultūrinės pievos hektaras 106 Lt SGP. Kažką duoda javai, karvės ir t.t., kam svarbu- sužinos patys. Susumuojam visus savo ūkio SGP, padalinam iš 4143,36 ir gaunam tą EDV.

Pajamų mokesčio nemoka tie ūkininkai, kurie turi iki 14 EDV. Kas viršija - moka už 2009m -5%; 2010 - 10%; 2011 - 15%.

Sveikatos draudimą moka tik tie, kurie nėra drausti kitur, t.y. pensininkai, studentai, invalidai, bedarbiai, dirbantys kitur pagal darbo sutartis ir kam virš 30m stažo nemoka. Iki 2 EDV moka po 24 Lt/mėn., nuo 2 iki 14 EDV moka po 72 Lt/mėn. už einamą mėnesį iki paskutinės dienos. Jei 3 mėnesius tvarkingai moki, tai nuo 4-o jau gali eiti pas daktarus. Jei pavėluoji sumokėt bent dieną, arba praleidi kokį mėnesį, tai tie trys mėnesiai skaičiuojasi iš naujo, bet atbuline data nesumokėsi ir į priekį negalima mokėti. Jei sveikatos draudimo nemoki išvis, arba nepraėjo 3 mėnesiai tai niekas neieškos, baudų ir delspinigių nebus, bet jei prireiks eiti pas daktarus, tai jie nusiųs tave į mokesčių inspekciją, kur susimokėsi 2400 Lt vienkartinį mokestį ir tada grįši į polikliniką, kur tave apžiūrės. Arba eini pas privačius daktarus, kurie nenaudoja ligonių kasų pinigų.

Socialinį draudimą moka tie, kurie viršija 4 EDV nesvarbu, ar jie pensininkai, invalidai, dirbantys pagal darbo sutartis. Moka be išimčių.
Moka 8 proc. nuo minimalios algos. Minimalus mokestis Sodrai dabar 192 Lt už ketvirtį (768Lt už metus). Mokėti iki kito ketvirčio pirmo mėn. 15 dienos. (Už 2008 metus mokėti dar nereikia, jei neviršiji 10000Lt, bet nuo 2009.01.01 jau skaičiuojasi). Už 2009m reiks pateikti deklaracijas iki 2010.05.01 (jų blankai bus kitokie, negu dabar) ir jei pelnas bus didesnis už 12 minimalių algų reiks dar primokėti. Jei turėsi nuostolio - primokėti nereiks, bet minimalus mokesti išliks ir jo negrąžins. Tačiau yra ir maksimalus mokestis ūkininkams 1428,48 LT Į metus. (Tie kurie turės virš 17856 Lt metinio pelno daugiau kaip 1428,48 Lt nemokės.)

Tiesioginės išmokos yra neapmokestinamos.
Tiek bendrų žinių, tiems kurie yra arba galvoja tapti ūkininkais arba turi įregistravę valdas. Kam yra prievolė mokėti - teiraukitės valdiškose įstaigose, nes viskas keičiasi. :leaves:
Vartotojo avataras
grikis
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai-bedugniai, dadano pusrėm.
Bičių šeimų skaičius: 270
Bitininkavimo stažas: 22
Pranešimai: 371
Užsiregistravo: 2008 Spa 24 , 16:39

Re: Bitininkystės ūkio registracija

2009 Vas 05 , 12:57

O kas seka ar tvarkingai moki už sveikatos draudimą? :) Aš pav. mokėjau už 2008 metus po 28 lt/mėn, ir dabar esu sumokėjęs iki 2009 berods vidurio (iš kart už pusmetį). Klausiu nes buvau nuėjęs i mokesčių inspekciją, o ten davė kažkokį atšviestą lapelį su sąskaitos nr, atseit sumokėk už pusmetį ir bus gerai, kažkoks bardakas :) jokios apskaitos, kad aš pats matyčiau, gaunasi turi pats skaičiuoti.... :) , na bet buvo viskas gerai, biskuti buvau apsirgęs, tai kompensacinių vaistų gavau. :) Tai dabar ir įkainiai pasikeitė? Ir kas tiksliai apskaičiuos ir patvirtins kad tavo tas EDV neviršyja 2 (pas mane kaip tik ant ribos). Tai jei bus 72 lt/men, tai vėl pačiam skaičiuot kiek primokėt? :wasntme:
Vartotojo avataras
Dalius
Patyręs narys
Aviliai: Dadano ir daugiaaukščiai, bitidė
Bitininkavimo stažas: 27
Pranešimai: 167
Užsiregistravo: 2008 Spa 05 , 18:06

Re: Bitininkystės ūkio registracija

2009 Vas 05 , 23:31

EDV yra suskaičiuojama savivaldybėj, kurioje yra ir visi kiti duomenys apie tavo įregistruotą valdą. Jie jau turi tavo EDV, gal būt suskaičiavo pagal pasenusius duomenis, bet kol nepatikslinsi, naudos tokį, kokį suskaičiavo. Bičių šeimų skaičius, kurį iki šių metų vasario 9 d. vėl pakartotinai pateikei maisto ir veterinarijos tarnybai (jei norėsi gauti paramą) taip pat ten patenka be tavo sutikimo. Viskas vienoj vietoj. Tie duomenys ir tas EDV pasiekia ir mokesčių inspekciją, sodrą ir jie tave prisimins, kai jiems prasiskolinsi. Sveikatos draudimo įmokų niekas nekontroliuos, nenori - nemokėk. Tai vienintelis laisvanoriškas mokestis. Tavęs valdiškos poliklinikos negydys ir tiek :stop: . Nuo šių metų atbuline data, ar pavėlavus mokėti už praeitą mėnesį neverta, nes vistiek įskaičiuos tik kaip nežinia kodėl didesnę įmoką už einamą mėnesį ir vistiek iš naujo pradės skaičiuoti tą privalomą tvarkingo mokėjimo trijų mėnesių "stažą". Dabar į priekį mokėt jau nebeleidžia. Taip man buvo išaiškinta. Jei iš anksto pernai sumokėjai - pasiteirauk ligonių kasose, kaip ten dabar bus.
Kitus mokesčius išieškos antstoliai :devil: .
Bet ne taip ten baisu. Kad viršytum 4 EDV reikia būt rimtu ūkininku, o tokiam esant mokesčiai neatrodys dideli palyginus su kitom išlaidom.
Vartotojo avataras
grikis
BIČIULIS
BIČIULIS
Aviliai: daugiaaukščiai-bedugniai, dadano pusrėm.
Bičių šeimų skaičius: 270
Bitininkavimo stažas: 22
Pranešimai: 371
Užsiregistravo: 2008 Spa 24 , 16:39

Re: Bitininkystės ūkio registracija

2009 Vas 06 , 11:59

Jo, reiks eiti į savivaldybę ir išsiaiskinti viską :) Dėkui :)
Vartotojo avataras
adin
Patyręs narys
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: 2008 Lap 11 , 20:35

Re: Bitininkystės ūkio registracija

2009 Vas 07 , 12:23

Dalius rašė:EDV yra suskaičiuojama savivaldybėj, kurioje yra ir visi kiti duomenys apie tavo įregistruotą valdą.
Turbūt tas žinias turi žemės ūkio skyriai? O seniūnijos tokių duomenų neturi?

Grįžti į

REKLAMOS PLOTAS